Liigu järgmisele sisuosale

Olete riigiportaalist välja logitud

Turvaliseks lahkumiseks sulgege veebilehitseja kõik aknad!

Loodame, et portaal vastas teie ootustele ja andis teile vajalikku teavet. Tähelepanekuid ja/või ettepanekuid ootame e-posti aadressile: help@ria.ee.

Kas olete juba tutvunud oma andmetega menüüs Minu asjad?

Minu asjades näeb ülevaadet oma andmetest erinevatest registritest, näiteks ID-kaardi, passi ja juhiloa number ja kehtivus, elukoht, ravikindlustuskaardi kehtivus ja ettevõtete andmed.

Täname!
eesti.ee - Teeme riigiga suhtlemise lihtsamaks!