Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Avalduse saab esitada ainult digitaalselt allkirjastatuna, kasutades selleks ID-kaarti või mobiil-IDd. Kui digiallkirjastamine ebaõnnestub, võib teie brauseris olla keelatud ID-kaardi lisamoodul (plugin). Õpetus lisamooduli lubamiseks.

Avaldused

Elukohateate esitamine – teenus võimaldab edastada uued elukohaandmed rahvastikuregistrile uude elukohta elama asumisel või valede elukohaandmete muutmiseks registris. Elukohateate saab esitada iseenda ja oma alaealiste laste, eestkostetavate ja esitajaga koos elavate teiste inimeste kohta.

Eluruumi omaniku õigustatud nõudmine – teenus võimaldab eluruumi omanikul taotleda kohaliku omavalitsusüksuse pädevalt asutuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha aadressi andmete muutmist, kui on täidetud kolm tingimust:

  • isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja
  • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja
  • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Perekonnasündmuse dokumendi sisestamise tellimine – teenus võimaldab tellida enda kohta koostatud ja arhiivis oleva perekonnaseisu dokumendi sisestamise rahvastikuregistrisse. Tellida saab endaga seotud dokumentide (sünnikanne, abielukanne, abielulahutuskanne) sisestamist. Isiku enda andmete päringu abil on eelnevalt võimalik kontrollida, millised dokumendid on juba registrisse sisestatud.

Perekonnasündmuste tõendi väljastamine – teenus võimaldab tellida paberile trükitud tõendi, millel on ametniku allkiri ja pitser. Tellida saab oma sünnitõendit, abielutõendit, abielulahutuse tõendit, aga ka oma lapse või abikaasa surmatõendit või lapse sünnitõendit. Korduva tõendi tellimiseks tuleb avaldajal enne avalduse esitamist tasuda riigilõiv. Täpsemat info riigilõivu tasumisest saate tõendi tellimise teenuse juurest.

Lapse sünni registreerimine – teenus annab võimaluse registreerida oma vastsündinud lapse sünd perekonnaseisuasutuses, mille tulemusena koostab asutus sünnikande ja väljastab avaldaja soovil sünnitõendi.

Päringud

Sugulussuhete päring – päring võimaldab näha iseenda vanemate, abikaasa ja laste omavahelisi seoseid. Isikutevahelised suhted tekivad dokumentide alusel. Kui teil puuduvad rahvastikuregistris suhted vanemate, abikaasa või lastega, on teil võimalik tellida perekonnasündmuse dokumendi sisestus, kui teil on originaaldokument olemas. Selleks tuleb menüüst Uus avaldus valida perekonnasündmuse dokumendi sisestuse tellimine.

Enda andmete päring – päring võimaldab näha enda aktuaalseid andmeid rahvastikuregistris. Samuti kuvatakse isikuga seotud kehtivate dokumentide loetelu.

Enda ja oma alaealiste laste andmete päring – vastavalt rahvastikuregistri seadusele on inimesel õigus saada teavet enda ja oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel. Kui seoseid ei ole, laste andmeid vanemale ei kuvata.

Nimede statistika päring
– päringuga saab esitada ees- või ees- ja perekonnanime päringu ning vastuseks saadakse vastavate nimede arv rahvastikuregistris.

Nime päring sünni registreerimiseks – teil on võimalik sisestada nimi, mida soovitakse anda lapsele sünni registreerimisel. Päringu tulemuseks on kas jaatava või argumenteeritud eitava vastuse saamine perekonnaseisuametnikult. Täpsemad nime andmise reeglid on ära toodud nimeseaduses.

Teavitused

Ütluspõhiste andmete muutmine – inimesel on võimalik registrit teavitada oma ütluspõhiste andmete (rahvus, emakeel, kõrgeim omandatud haridustase) muutumistest. Teavituse tulemusel kantakse esitatud andmed rahvastikuregistrisse. Andmeid on võimalik automaatselt uuendada üks kord 30 päeva jooksul, kuid mitte rohkem kui kolm korda aastas. Kui andmete uuendamine on vajalik sagedamini, saate seda teha kohalikus omavalitsuses, täites vastava vormi. Kontaktandmeid ei kanta rahvastikuregistrisse, vaid kasutatakse vajadusel ühenduse saamiseks andmete edastajaga. Kontaktandmete edastamine on vabatahtlik.