Liigu järgmisele sisuosale

Liigu järgmisele sisuosale

Avalduse saab esitada ainult digitaalselt allkirjastatuna, kasutades selleks ID-kaarti või mobiil-IDd. Kui digiallkirjastamine ebaõnnestub, võib teie brauseris olla keelatud ID-kaardi lisamoodul (plugin). Õpetus lisamooduli lubamiseks.

Avaldused

Elukohateate esitamine. Uued elukohaandmed saate esitada e-rahvastikuregistris. Elukohateate saab esitada iseenda, oma alaealiste laste, eestkostetavate ja samale aadressile elama asuvate teiste inimeste kohta. Teie poolt e-rahvastikuregistris esitatud elukohateate infot ja olekut saate näha samuti e-rahvastikuregistris.

Eluruumi omaniku õigustatud nõudmine. Seoses teenuse uuendamisega ei ole võimalik 10.–19.08.2020 kella 9ni esitada eluruumi omaniku õigustatud nõudmise avaldust. Uuendatud teenus võimaldab omanikul näha tema ruumi registreeritud isikuid ja lõpetada isikute aadresse, kes ruumis ei ela. Võimalusel palub rahvastikuregister avalduse esitamisega oodata, kuni e-teenus on taas kasutatav. Eluruumi omaniku õigustatud nõudmise avalduse saab edasilükkamatutel juhtudel esitada kohalikule valla-või linnavalitsusele digitaalselt allkirjastatuna e-posti teel või asutuses kohapeal.

Juba esitatud avalduse puhul ei ole teil võimalik pärast uue teenuse avamist pooleliolevaid ja esitatud avaldusi enam vaadata. Juba esitatud avaldusega seotud info saadab kohalik omavalitsus teile e-posti aadressile. Juba alustatud, aga esitamata jäänud avalduse korral tuleb alustada uue avalduse esitamisega e-rahvastikuregistri keskkonnas.

Perekonnasündmuste tõendi väljastamine. Tähelepanu! Alates 01.01.2020 on e-teenus suletud. Kuni uue teenuse valmimiseni saate oma sünnitõendit, abielutõendit, abielulahutuse tõendit, aga ka oma lapse või abikaasa surmatõendit või lapse sünnitõendit taotleda teile sobivast maakonnakeskuse kohalikust omavalitsusest e-posti teel digitaalallkirjaga kinnitatult, posti teel, isiklikult kohale minnes või esindaja kaudu (vajalik kirjalik volitus). Korduva tõendi tellimiseks tuleb avaldajal enne avalduse esitamist tasuda riigilõiv. Lisainfo perekonnasündmuse tõendi väljastamise kohta ja avalduste vormid leiate teenuse kirjeldusest.


Lapse sünni registreerimine. Oma vastsündinud lapse sünni saate registreerida e-rahvastikuregistris. Sünni registreerimise avalduse saavad esitada ka vanemad, kes ei ole abielus. Teenust saab kasutada, kui laps on sündinud Eesti sünnitushaiglas.

Päringud

Sugulussuhete päring – päring võimaldab näha iseenda vanemate, abikaasa ja laste omavahelisi seoseid. Isikutevahelised suhted tekivad dokumentide alusel. Kui teil puuduvad rahvastikuregistris suhted vanemate, abikaasa või lastega, on teil võimalik tellida perekonnasündmuse dokumendi sisestus, kui teil on originaaldokument olemas. Selleks tuleb menüüst Uus avaldus valida perekonnasündmuse dokumendi sisestuse tellimine.

Enda andmete päring – päring võimaldab näha enda aktuaalseid andmeid rahvastikuregistris. Samuti kuvatakse isikuga seotud kehtivate dokumentide loetelu.

Enda ja oma alaealiste laste andmete päring – vastavalt rahvastikuregistri seadusele on inimesel õigus saada teavet enda ja oma alaealiste laste andmete kohta rahvastikuregistris. Laste andmete vaatamiseks peavad rahvastikuregistrisse olema kantud seosed laste ja vanemate vahel. Kui seoseid ei ole, laste andmeid vanemale ei kuvata.

Nimede statistika päring
– päringuga saab esitada ees- või ees- ja perekonnanime päringu ning vastuseks saadakse vastavate nimede arv rahvastikuregistris.

Nime sobivus sünni registreerimiseks. E-rahvastikuregistri teenusega saate infot, kas valitud eesnimi vastab nimeseaduse nõuetele. Tulemuseks on jaatav või eitav vastus. Kui teil ei ole võimalik e-teenust kasutada, pöörduge nime sobivuse küsimiseks kohaliku omavalitsuse poole.

Surmainfo küsimine. E-rahvastikuregistrist on võimalik pärida infot, kas inimene on surnud. Päringu tegemiseks on vaja teada inimese isikukoodi või nime (soovi korral ka sünniaega). Surmainfo (kuupäev) väljastatakse pärast 01.07.2010 surnud inimeste kohta.

Teavitused

Enda andmete muutmine rahvastikuregistris. Ise saate e-rahvastikuregistris esitada ja uuendada enda kohta järgmisi andmeid: ütluspõhised andmed (rahvus, emakeel, kõrgeim omandatud haridustase), lisa-aadress (kui elatakse paralleelselt mitmel aadressil), kontaktandmed (e-post ja telefon) ja välisriigi isikukood (kui on olemas). Esitatud andmed kantakse rahvastikuregistrisse automaatselt.